Tjejjouren – och deras arbete

Grunden för Tjejjours-gruppen lades 2019 och har sedan dess utvecklats till en regelbunden verksamhet. Under den tid som passerat har ett flertal av tjejerna genomgått Tjejjours-utbildning. Målsättningen är att längre fram, i egen regi, kunna erbjuda en Tjejjoursutbildning till tjejer i Sala.

Vi samverkar framförallt med Ungdomslokalen, Förebyggande Teamet, Ungdomsmottagningen, skolkurator-gruppen, Elevhälsoteamet och övriga som möter vår målgrupp unga tjejer.

Uppsökande arbete

Tjejjours-gruppen besöker regelbundet högstadie- och gymnasieskolor i Sala för att informera om att stöd och hjälp finns att få. De arbetar då med ett enkätverktyg där de undersöker Unga tjejers upplevelser och erfarenheter av våld.
I mötet med unga tjejer framkommer en omfattande mängd våldsupplevelser och en hög grad av gränsöverskridande beteenden mot unga tjejer.
Våldet sker på fritiden, i skolan, i relationer, utanför relationer, i det egna hemmet, på sociala medier med mera. Våldet som begås mot unga tjejer är omfattande och ständigt närvarande, oavsett var de befinner sig. Våldet utövas av såväl jämnåriga som vuxna. Vuxna som borde ta tillvara sin möjlighet och skyldighet att vara en vuxen förebild och trygg anknytningsperson.
Exempel på frågor från enkätverktyget;
. Har någon medvetet skrämt eller hotat dig? (slagit i väggar, slagit sönder saker, skrikit, visat hotfullhet med kroppsspråk, hotat med självmord, sett på dig på ett hotfullt sätt). På den frågan svarar 55,3 % JA.
. Har någon skickat en bild på sitt könsorgan till dig? (Dickpick).  På den frågan svarar 73,7 % JA.
. Har någon, någon gång tagit på din kropp mot din vilja? På den frågan svarar 59,3 % JA.
Nu finns inte ännu ett statistiskt hållbart underlag, men det vi får till oss får ses som vägledande vad gäller våld mot unga tjejer i Sala.
Tjejjours-gruppen kommer, utifrån ovanstående, att fortsätta sitt uppsökande arbete i samarbete med kommunens skolor under 2023. Unga tjejer kommer även i fortsättningen att erbjudas en gemenskap i Tjejjours-gruppen där stöd, hjälp finns och trygga rum skapas.

”Fika Mormor”

.Tjejjoursgruppen startade under sommaren/hösten 2020 upp projektet ”Fika-Mormor” ; En social aktivitet för unga tjejer/unga kvinnor – för att få möjlighet till en kvinnlig förebild utanför och/eller istället för i sin egen familj. Ett ideellt uppdrag där aktuell Fika-Mormor bjuder Tjej/ung kvinna på en fika på Schelins, pratar samt att de kan utbyta erfarenheter med varandra. En Jag-stärkande och stödjande aktivitet som även är isoleringsbrytande. Schelins konditori/bageri är vår samarbetspartner i detta projekt.

.Tjejjours-gruppen har i dagsläget regelbundna träffar var tredje vecka. Vill du vara med – kom! Se kontaktuppgifter under information om föreningen och våra kontaktuppgifter.

Målsättningen under 2023;

. att fortsätta erbjuda unga tjejer i Sala en träffpunkt för aktiviteter, kunskap och Trygga rum,

. att fortsätta synas och verka för att Tjejer ska veta var vi finns och vilken form av stöd och hjälp som finns att få,

. att även fortsättningsvis besöka skolor i Salas närområde och om möjligt även nå en yngre målgrupp i skolan,

. att fortsätta besöka Ungdomslokalen och samverka med dem,

. att utöka antalet medlemmar i gruppen och på det sättet även utöka det utåtriktade arbetet,

. att fortsätta arbetet för att erbjuda kunskap kring våldsutsatthet via internet (sexuellt våld, risken för så kallad ”grooming”) till dubbelt utsatta grupper, exempelvis i de Anpassade klasserna i Sala kommun,

*Grooming – Grooming innebär att en person tar kontakt med barn i syfte att begå någon form av sexualbrott mot barnet. I Sverige är sådana ”förberedande” kontakter en brottslig handling i sig. Förövaren arbetar ofta med att bygga upp barnets förtroende och tillit över tid.

. Fortsättning följer,….

Reviderad/2023-10-05