Hoppa till innehåll

Om oss

Föreningen Kvinnokraft, Kvinnojouren i Sala, är en ideell förening som i sin uppbyggnad är fristående från myndigheter samt partipolitiskt och religiöst obunden. Från och med 1 april 2024 är alla aktörer som bedriver skyddat boende dock ålagda att ha ett tillstånd för detta. Föreningen drivs av kvinnor, för kvinnor. Vi har funnits sedan 1984, och fyller därmed 40 år som förening 2024. Vi är anslutna till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, och har cirka 80 medlemmar varav cirka 20 är aktiva som jourkvinnor. Kvinnojouren har i dagsläget en anställd. Kärnverksamheten består i att erbjuda hjälp till våldsutsatta kvinnor, tjejer och deras barn, men också att sprida kunskap om våld mot kvinnor och uppmärksamma detta omfattande samhälls- och folkhälsoproblem. Detta i syfte att stoppa våldet och få fler att engagera sig i frågan. Nedan listar vi några av våra engagemang för att sprida kunskap och bygga gemenskap kvinnor emellan;

Tjejjoursgrupp

Tjejjoursgruppen är en grupp som arbetar för att skapa kännedom om våld mot yngre tjejer i Sala. De samverkar med Ungdomslokalen, Social samverkan Sala, Ungdomsmottagningen, Skolkurator-gruppen, Elevhälsoteamet och övriga som möter målgruppen unga tjejer. Tjejjoursgruppen besöker regelbundet högstadie- och gymnasieskolor i Sala för att informera om att stöd och hjälp finns att få. De ansvarar även för att på regelbunden basis undersöka unga tjejers upplevelser och erfarenheter av våld i Sala, genom ett enkätverktyg. Resultatet av den insamling som gjorts visar en omfattande mängd våldsupplevelser och en hög grad av gränsöverskridande beteenden mot unga tjejer. Våldet sker på fritiden, i skolan, i relationer, utanför relationer, i det egna hemmet och på sociala medier. Våldet utövas av såväl jämnåriga som vuxna. Tjejjoursgruppen träffas regelbundet för att prata och fika tillsammans. De planerar då även sitt inre föreningsarbete och sina utåtriktade/uppsökande aktiviteter. 

Målet under 2024 är att kunna engagera fler unga tjejer i kampen mot det det meningslösa våldet som fortgår även i Sala. För att göra detta finns en intention att erbjuda unga tjejer i Sala – som brinner för jämställdhetsfrågor och rätten att leva på lika villkor som jämnåriga killar – en tjejjoursutbildning som ger kunskap, gemenskap och kraft!

Fika-mormor

En social aktivitet för unga tjejer/unga kvinnor för att få möjlighet till en kvinnlig förebild utanför sin egen familj. Ett ideellt uppdrag där en äldre jourkvinna, en sk Fika-Mormor, bjuder ung kvinna på en fika, pratar och utbyter erfarenheter. En jag-stärkande och stödjande aktivitet som även fungerar som en möjlighet att bryta social isolering.

Fokusgrupp Äldre kvinnor

Vi har en särskild grupp jourkvinnor som arbetar med att lyfta fram äldre kvinnors livssituation och våldsutsatthet. Här sker ett utåtriktat arbete mot denna målgrupp, för att sprida kunskap om våldets olika former och att vi kan hjälpa. Även här har vi tagit fram en enkät för att få en fingervisning om äldre kvinnors upplevelse av våld i Sala. Under våren och försommaren bjuder Kvinnojouren in till samtalsgrupp – där kvinnor 65+ får möjlighet att bidra med sina erfarenheter för att skapa intressant diskussion – och kanske finna en fortsatt riktning för just Fokusgrupp äldre? Vill Du vara med och påverka utformningen av detta? Hör av dig!

Mamma-barn-träffar

Några lördagar per termin planerar vi Mamma-barn-träffar. Vi ordnar då en aktivitet av något slag och fikar tillsammans. Föreningens barnansvariga genomför dessa träffar tillsammans med jourens anställda. Träffarna stärker kvinnor i deras roll som mödrar och barnen får träffa andra barn som upplevt våld. En hel del sociala kontakter knyts och ibland skapas ren vänskap under dessa träffar. Under sommaren arrangerar vi vanligtvis en hel helg i form av intensivstöd för mammor och barn på en plats som erbjuder rekreation, aktiviteter och kanske möjlighet att ytterligare bygga ut det egna sociala nätverket.

Kafékvällar med kunskapshöjande föreläsningar

Under 2024, vårt jubileumsår, kommer vi erbjuda ett antal kafékvällar med gratis föreläsningar i centrala Sala. Till dessa cafékvällar är alla välkomna, både medlemmar och icke-medlemmar. Se evenemang för mer info.

Studiecirkel

Vi erbjuder studiecirkel en gång per år, med start under höstterminen, för den som vill lära sig mer om våldets inverkan på människan och samhället. Studiecirkeln består av ett antal kunskapspass på kvällstid, ibland med externa föreläsare och samverkanspartners för att ge en bra kännedom om mäns våld mot kvinnor, samt om vår förening (8-9 tillfällen). Läs mer här

Mer om oss:

VERKSAMHETSPLAN 2024
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023